Binnenkijken Drenthe

Giny Schoenmaker | Interieuradvies

Erik de Jong | Bouwbegeleiding

Binnenkijken Drenthe

Giny Schoenmaker | Interieuradvies

Erik de Jong | Bouwbegeleiding

Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden van Binnenkijken Drenthe Interieuradvies 

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de 

opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Binnenkijken Interieuradvies, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever 

gesloten overeenkomsten. 

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de 

opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang 

met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen 

gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze 

schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. 

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze 

opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, 

dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de 

hoogte te stellen. 

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst 

2.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de 

opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de 

opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om 

een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder 

door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 

2.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een 

indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De 

opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn 

schriftelijk in gebreke te stellen. 

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van 

vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of 

kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer. 

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen 

elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste schetsen van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding 

van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan 

de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. 

Artikel 3. Inschakelen van derden 

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de 

totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de 

opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding 

afspreken. 

3.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van 

derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst 

kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 

3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of 

diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene 

voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en 

levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. 

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van 

intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht-toe aan 

de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot 

of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd. 

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar 

het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening-of modelrechten, 

auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar 

de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 

4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de 

opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer 

tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, 

ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de 

opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer 

jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 

Artikel 5. Gebruik en licentie 

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt. 

5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd 

het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van 

niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te 

gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te 

vervallen: 

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; 

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. 

5.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid 

om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

Artikel 6. Honorarium en bijkomende kosten 

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de 

uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. 

6.2 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en 

duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing 

genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden 

apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde 

honorariumtarieven. 

6.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die 

moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een 

opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door de 

opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle 

door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de 

opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 7. Betaling 

7.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever dient deze 30% van het totale bedrag vooraf te voldoen. 

7.2 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken 

van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de 

opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de 

opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke 

kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en 

incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de 

opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het 

factuurbedrag met een minimum van € 150,-excl. BTW. 

7.3 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor 

verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

7.4 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of 

verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende 

verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet 

gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten. 

Artikel 8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 

8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, 

het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden 

te betalen. 

8.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de 

opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met 

betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de 

opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan 

worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als 

toerekenbare tekortkoming. 

8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de 

kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de 

opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende 

deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht 

verschuldigd zou zijn. 

8.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de 

andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht 

het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de 

redelijkheid en billijkheid zijn. 

8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en 

de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, 

tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim 

is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met 

hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, 

blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en 

worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

8.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van 

soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts 

worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn 

van ten minste drie maanden. 

Artikel 9. Garanties en vrijwaringen 

9.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en 

dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de 

Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 

9.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht 

ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of 

het gebruik van het resultaat van de opdracht. 

9.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van 

intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de 

uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: 

a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. 

b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 

c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. 

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. 

e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt. 

f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. 

10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder 

directe schade wordt enkel verstaan: 

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; 

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals 

indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane 

gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de 

bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever 

gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan tweemaal de factuurwaarde en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert. 

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht 

is voltooid. 

10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte 

materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 

Artikel 11. Overige bepalingen 

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten 

overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele 

onderneming. 

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de 

andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de 

opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig 

van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te 

bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden. 

11.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van 

toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de 

opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is 

gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer. 

11.5 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 


Binnenkijken Drenthe

Interieuradvies